Gündem
Giriş Tarihi : 04-08-2020 15:57   Güncelleme : 04-08-2020 16:29

Kayseri Büyükşehir yalanladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Reşadiye Mahallesi ile ilgili yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı yönünde açıklama yaparak yalanladı

Kayseri Büyükşehir yalanladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yazılı bir açıklama yaparak, Kayseri Deniz Postası Gazetesi ve bazı yayın organlarında mülkiyeti belediyeye ait Reşadiye Mahallesinde bulunan bazı taşınmazların 10 Mart 2020 tarihinde ihale ile satılması ile ilgili haberlerin asılsız ve gerçek dışı olduğunu ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada "Taşınmazın düşük bedelle satıldığı yönündeki iddia gerçek dışıdır. Tahsilatın zamanında yapılmadığı iddiası da doğru değildir. Üst düzey belediye yöneticilerinin ihale ortağı olduğu şeklindeki haberde doğru olmayan bir haberdir" denildi.

Açıklamada "Mülkiyeti Belediyemize ait Talas İlçesi, Reşadiye Mahallesinde bulunan 221 adet 2 katlı konut planlı yerin satışı için belediye meclisinin 9 Aralık 2019 tarih, 383 sayılı kararı ile belediyemiz encümenine yetki verilmiş, 11 Şubat 2020 tarihli encümen kararı ile de 2886 sayılı kanun hükümlerine göre satışı belediyemiz encümenince kararlaştırılmıştır. 2886 sayılı yasa hükümlerine göre Kıymet Takdir Komisyonu teşekkül ettirilerek; Talas Belediyesi, Kayseri Ticaret Odası, Harita Kadastro Mühendisleri Odası ve Emlakçılar Odasından muhammen bedel tespiti için değer talep edilmiş, bölgede sonuçlanmış kamulaştırma davalarından emsal niteliğinde mahkeme kararları baz alınarak Kıymet Takdir Komisyonunca muhammen bedel tespiti yapılmıştır. Şatışa konu 221 adet gayrimenkulle ilgili satış şartnamesinde, satışın yeri, zamanı, tarihi ve ödeme şekilleri vs ile birlikte arsaların kapalı teklif usulü ile toplu halde satılacağı da belirtilmiştir. Taşınmazlar 11 Mart 2020 tarihinde ihale kararı alınarak Covıd-19 salgını öncesi 10.03.2020 tarihinde iki isteklinin katılımı ile belediye encümeni huzurunda muhammen bedel üzerine 1 Milyon 65 Bin TL daha artırım yapılarak 22 Milyon 50 Bin TL bedelle “Kayseri Bağları” isimli kooperatife satılmıştır. Hatırlanacağı gibi, satış tarihinde ve öncesinde gayrimenkul sektörünün içinde bulunduğu sıkıntılı durum, kurların yüksekliği, bankaların kredi vermekte zorlanması ve faizlerin %35’lerde seyrettiği herkesçe malum olup, belediye gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturan gayrimenkul satışlarına talebin olmaması da belediyemizi etkilemiş, buna bağlı olarak da ödemelerimiz artarak devam etmiştir. Doğal olarak belediyemizce de ihtiyaç ve ödemeleri karşılamak için arsa satışı yapılmaya çalışılmıştır. Satışı yapılan arsaların ihalesinden önce iki kez yerel gazetede, ulusal basında ve resmi gazetede ilana çıkılmıştır. Katılımın daha fazla olması ve geniş kitlelere duyurulabilmesi amacıyla, zorunlu olmamasına karşın, şehrimizde bulunan muhtelif reklam mecralarında ve belediyemiz internet sitesinde ihalelerin duyurusu yapılmıştır. Kesinleşen ihaleye göre belediyemizin alacağı 22 milyon 50 Bin TL’dir. Covid-19 salgının nispeten etkisini azalmasından sonra devletimizin aldığı ekonomik tedbirler, kredi faizlerinin düşmesi gibi sebeplerle gayrimenkul sektörünün önü açılmıştır. Ortaklık hisse fiyatlarının 3-5 kat fazla fiyatla satışa çıkarıldığı iddiası sonrasında bunların gerçekleşen satışlarmış gibi belediyenin 40 milyon TL zarara uğratıldığı iddiası gerçekle bağdaşmamaktadır. İddia edilen rakamlarla ilgili, sektör temsilcileri ile yapılan görüşmelerde; rakamların çok çok afaki rakamlar olduğu bu arsalar için böyle rakamların gerçekçi olmadığı ve alıcı bulmanın mümkün olmadığı teyit edilmiş olup; Muhammen bedel belirlemede bilgi alınan kurum ve kuruluşları ile kamulaştırma kararlarındaki sonuçlanan mahkeme kararları da iddia edilen rakamların doğru olmadığını teyit etmektedir. İlgili parsellerin bulunduğu bölgenin imar yönünden gelişmesini tamamlamamış olduğu ve o bölgede hiçbir villa yapılaşmasının bulunmadığı, belediyelerin de amacının imarlı yapılaşma hareketlerini sağlamak olduğu, bu yönde planlama ve alt yapı çalışmalarına öncülük etmesi gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır. Pandemi sürecinden kaynaklı gayrimenkul hareketliliğinin süreç sonunda oluşması da bu gibi istismara yönelik açıklamalara fırsat vermiştir" denildi.

Açıklamanın devamında "İhaleden sonra, ülkemizde Covid-19 salgını baş göstermiştir. Devletimizin çıkardığı ‘’7244 Sayılı Yeni Korona Virüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun’’ kapsamında, 3 ay erteleme ve ertelenen tutarların 3 aylık eşit taksitler halinde ödenmesi imkânı çerçevesinde ilk ödemenin vadesi olan 24.07.2020 tarihi beklenilmeden 14 Mayıs 2020 tarihinde tahsilatlar yapılmıştır. Ödemenin zamanında yapılmadığı ve ihalenin feshedilmesi gerektiği iddiasının yasal dayanağı bulunmamaktadır. Belediyemizde Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları ve Daire Başkanları dâhil hiçbir üst yönetici taşınmazlara ortak olmamıştır. 2886 sayılı yasada ihaleyi yapan kurumdan kimlerin ihaleye katılamayacağı dolayısıyla devir alamayacakları belirlenmiştir. Yasak kapsamı dışında kalan diğer kurum, kuruluş ve belediye personellerinin ortak olmasında hukuken bir sakınca bulunmamaktadır. Ortak olmak isteyenler ihale yasasının 66. Maddesi gereği, ihale alıcısı muvafakat eder ve belediyede onaylarsa taşınmaza ortak olabilirler veya doğrudan belediyenin onayı olmaksızın kooperatife üye olabilirler. Taraflar belediyemize gelerek ortaklığa muvafakatlarının olduğunu ve onay verilir ise hisselerine düşen bedeli peşin olarak belediyeye ödemek istediklerini beyan etmişlerdir. Covid-19 salgınının etkili olduğu bir dönemde belediyemizin içinde bulunduğu mali yapıda gözetilerek kanunen bir sakınca olmadığından ihale yasasının 66. Maddesi gereğince hem kooperatiften hem de şahıslardan dilekçe alınmış, 14 Mayıs 2020 tarihinde devir işlemine onay verilmiştir. Onay sonrası ortaklar hisse bedellerini belediyemize peşin olarak ödemişler böylece belediyemiz 18 taksitle alacağı 22 Milyon 50 Bin TL’nin 15 Milyon TL’sini ihaleden sonra 3 ay gibi kısa bir sürede tahsil etmiştir. Yapılan işlemler sonucu belediyemiz zarar etmemiş, aksine alacağını çok daha az ve hızlı bir sürede tahsil etmiştir. Eksik bilgiler ile kamuoyunu yanıltan kişi ve kurumlar hakkında yasal süreç başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.