Gündem
Giriş Tarihi : 05-09-2020 17:48   Güncelleme : 05-09-2020 17:48

Belediye başkanlarına kötü haber

Yargıtay karar verdi. Belediye başkanlarının makam araçları artık tehlikede.

Belediye başkanlarına kötü haber

Yargıtay örnek teşkil edecek bir karara imza attı. Belediye başkanları ve yardımcılarının bindiği makam araçları artık altlarından gidebilir. Borcu olan belediyelerde, makam araçları artık haczedilebilecek.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, belediyelerden alacağını tahsil edemeyen şirket veya şahıslara ilçe belediye başkanının makam aracını haczetme hakkını tanıdı. Belediyeden alacağını tahsil edemeyen şirket, artık İcra Mahkemesi'ne başvurarak belediye başkanının makam aracına haciz koyabilecek.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin kararına göre; İcra ve İflas Kanunu ve takip hukuku ilkelerine göre asıl olan alacaklının alacağına kavuşmasını sağlamak olduğundan, kural olarak borçluların tüm mallarının haczinin mümkün olduğu dile getirildi. Bir malın haciz edilememesi için yasal düzenlemenin bulunmasının zorunlu olduğunun vurgulandığı kararda; haciz edilmezliğin istisnai bir durum olduğundan, bu yöndeki düzenlemelerin de dar yorumlanması gerektiği belirtildi.

Kararda "Borçlu belediyeye ait taşınır ya da taşınmaz bir malın haciz edilmezliği için o malın fiilen kamu hizmetinde kullanılmasının gerektiği tartışmasızdır. Ancak bir malın fiilen kamu hizmetinde kullanıldığının kabulü için o malın kamu hizmetinin yürütülebilmesi amacına uygun bulunması gerekir. Somut olayda haczedilmezlik şikayetine konu edilen borçlu belediyeye ait aracın belediye başkanının makam aracı olduğu anlaşılmaktadır. Bu ilkeler ışığında belediyenin kamu hizmetini yürütebilmesi için belediye başkanının makam aracının bulunmasının gerekip gerekmediği ve makam aracı olarak tahsis edilen bir aracın fiilen kamu hizmetinde kullanılıp kullanılmadığı olgusu üzerinde durulmalıdır. 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 4. maddesinde kimlere makam aracı verileceği düzenlenmiş olup, belediye başkanı anılan yasa uyarınca kendisine makam aracı tahsis edileceklerden değildir. Öte yandan aracın, makam aracı olarak kullanılması, onun fiilen kamu hizmetinde kullanıldığı anlamına gelmeyeceği gibi, kamu hizmetinin yürütülebilmesi için belediye başkanının makam aracının bulunması da gerekmez. Zira belediyelerin görevleri 5393 Sayılı Yasa'nın 14. maddesinde açıklanmış olup, bu görevlerin yerine getirilebilmesi için belediye başkanının makam aracının bulunması zorunlu değildir. O halde mahkemece şikayetin reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir. Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir" cümleleri paylaşıldı.